O Fundacji

bg

Misja i cele statutowe

Misja i cele statutowe Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich skupione są na promocji wartości patriotycznych i polskiego dziedzictwa historycznego poprzez działania informacyjne i edukacyjne kierowane do szerokiego grona polskich i zagranicznych odbiorców, w tym m. in. przedstawicieli opinii publicznej, mediów, administracji publicznej, liderów opinii czy przedstawicieli sektora NGO.

Społeczno-instytucjonalny dialog

Projekty realizowane przez Fundację tworzą wielowymiarową płaszczyznę do dialogu społeczno-instytucjonalnego w obszarach takich jak: bezpieczeństwo narodowe, polityka zagraniczna, kultura, dziedzictwo narodowe czy polityka historyczna.

Poprzez analizę najlepszych, międzynarodowych rozwiązań systemowych i legislacyjnych, Fundacja Kulskich wspiera proces modernizacji polskiego systemu prawnego, dążąc do niwelowania barier gospodarczych i społecznych. W ten sposób Fundacja systematycznie wspiera rozwój gospodarczego i kulturalnego potencjału Polski na arenie międzynarodowej.

Strategiczne cele Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich zostały szczegółowo określone w zapisach statutu i można je przyporządkować do 3 głównych kategorii:

Budowanie pamięci historycznej i działania edykacyjno-informacyjne

Działania na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej i systematyczny rozwój potencjału polskiego społeczeństwa obywatelskiego

Umacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej poprzez działania z obszaru dyplomacji publicznej

Historia rozwoju fundacji

Powołanie fundacji

Fundacja Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich została ustanowiona 10 czerwca 2015 roku z woli Juliana Eugeniusza Kulskiego – bohatera Powstania Warszawskiego, architekta, eksperta Banku Światowego oraz bliskiego przyjaciela takich postaci jak Jan Nowak Jeziorański czy Zbigniew Brzeziński.

Od początku swojej działalności, Fundacja Kulskich zajmuje się dokumentowaniem i kultywowaniem pamięci o dorobku, życiu i działalności Juliana Spitosława Kulskiego – zastępcy Stefana Starzyńskiego i bohatera okupowanej Warszawy.

Zaangażowanie w projekty społeczne

Poprzez różnego rodzaju projekty społeczne i kulturalne, Fundacja Kulskich buduje poczucie tożsamości narodowej i pielęgnuje wartościowe wzorce moralne. Realizując projekty edukacyjne i stypendialne, Fundacja wzmacnia postawy patriotyczne wśród przedstawicieli młodego pokolenia i kultywuje pamięć historyczną o warszawskich bohaterach z okresu okupacji.

Fundacja jest także organizatorem wielu lokalnych i międzynarodowych konferencji, projektów historycznych czy wydarzeń kulturalnych, których celem jest umacnianie relacji polsko-amerykańskich oraz systematyczne kształtowanie wartościowych postaw społecznych.

Odbiorcy działań fundacji

Grupa odbiorców projektów realizowanych przez Fundację Kulskich jest
niezwykle inkluzywna i szeroko zakrojona. W jej skład wchodzą:

Społeczność akademicka (studenci, wykładowcy)

Przedstawiciele sektora pozarządowego (NGO)

Media polskie i zagraniczne

Placówki dyplomatyczne i społeczność międzynarodowa

Przedstawiciele świata kultury i sztuki

Przedstawiciele szeroko rozumianej opinii publicznej (język komunikacji dostosowany jest każdorazowo do profilu grupy wiekowej)

Przedstawiciele środowisk opiniotwórczych i internetowi liderzy opinii (influencerzy)

Przedstawiciele administracji publicznej (na poziomie samorządu lokalnego i administracji centralnej)

Organizacje międzynarodowe (agendy ONZ, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy etc.)

Przedstawiciele biznesu i korporacje międzynarodowe o globalnej sile oddziaływania