Aktualności

Druga edycja konferencji „The best way to predict the future is to create it” za nami!

Korzyści i wyzwania płynące z geograficznego położenia Polski oraz dynamika relacji z partnerami zagranicznymi w 2020 roku stanowiły myśl przewodnią drugiej edycji konferencji „The best way to predict the future is to create it. Challanges & opportunities: 2020. Wydarzenie miało miesce 21 stycznia 2020 roku w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Podczas 4 paneli dyskusyjnych uczestnicy konferencji omówili priorytety dla polskiej polityki zagranicznej w obszarach takich jak: obronność, handel międzynarodowy, współpraca transatlantycka w obszarze healthcare oraz medycynie pola walki. 

 

Obraz może zawierać: 7 osób, buty i w budynku

 

Uczestników styczniowego wydarzenia powitała Małgorzata Bogusz, Prezes Fundacji Kulskich. W swoim przemówieniu podsumowała rezultaty wrześniowej edycji konferencji. która odvyła się w dniach 26-27 Września 2019 roku w Waszyngtonie. “Z radością i całkowitą pewnością można przyznać, że wysoka dynamika współpracy handlowej i kulturalnej łączącej USA i Polska przynosi realne efekty. Za przykład niech posłuży chociażby zniesienie programu wizowego, na który Polacy czekali tyle lat” – wspomniała podczas swojego wystąpienia Małgorzata Bogusz. 

Prezes Fundacji Kulskich podkreśliła również znaczenie aktywnej współpracy transatlantyckiej w umacnianiu stabilności naszego regionu. “USA pozostają naturalnym partnerem gospodarczym, zarówno dla Unii, jak i państw Trójmorza. Bez dobrych relacji gospodarczo-politycznych z USA, dynamiczny rozwój naszego regionu na osi północ-południe nie będzie możliwy.”

Współorganizatorem styczniowego wydarzenia była Fundacja Warsaw Enterprise Institute, której prezes Tomasz Wróblewski, w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie dialogu międzysektorowego. “Idea, która przyświecała nam w Waszyngtonie, była taka, żeby ze sobą rozmawiać. To, co udało nam się osiągnąć tam i co mamy nadzieję kontynuować na kolejnych konferencjach, to spotkanie przedstawiciele i z lewej, i z prawej strony polskiej sceny politycznej; demokratów i republikanów ze strony amerykańskiej; wojskowych, lekarzy, NGOs i think-tanków”.

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, garnitur

 

Przemówienie otwierające wygłosił Paweł Woźny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Minister woźny podczas swojego przemówienia wyraził nadzieję, że konferencja będzie szansą na przeanalizowanie wielorakich aspektów stosunków polsko-amerykańskich. Zaznaczył też, że “współpraca między oba krajami rozwija się w sposób dobry, ciągły i skuteczny”. 

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

 

Po części inauguracyjnej, Piotr Palutkiewicz z ramienia WEI zaprezentował raport „Biała księga najlepszych praktyk inwestycyjnych” w którym zawarte zostały kluczowe czynniki warunkujące aktywną współpracę między Polską a USA. Palutkiewicz zwracał uwagę na zmiany w strukturze polskiej gospodarki jak m. in. rosnąca rola sektora usługowego czy coraz większa otwartość polskiego rynku na zagraniczne produkty i usługi. Ekspert WEI przypomniał też o jednym z celów strategicznych rządu, którym jest ekspansja zagraniczna w kierunku rynków spoza UE – na przykład do USA. Palutkiewicz podkreślił potencjał i dynamizm współpracy Polsko-Amerykańskiej; podkreślał, iż w latach 2008 – 2019 Stany Zjednoczone stały się 8. odbiorcą eksportu z Polski, przesuwając się z 19. pozycji. Na koniec przedstawiciel WEI zwrócił uwagę na gospodarcze efekty dobrej współpracy sojuszniczej Polski i USA. Podsumował, iż istnieje jasna korelacja pomiędzy aktywną współpracą polityczną i zwiększającym się napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych z USA. 

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, garnitur

 

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył efektywnej współpracy gospodarczej między USA i państwami Trójmorza. Tony Housh, Przewodniczący American Chamber of Commerce, wygłosił keynote speech, w którym podkreślił wagę partnerstwa publiczno-prywatnego w wykorzystaniu potencjału krajów Trójmorza. Housh wyraził też potrzebę budowania bezpiecznej infrastruktury, która w połączeniu ze współpracą militarną przybliży nas do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest stabilna i nowoczesna Europa Środkowa. W trakcie panelu moderowanego przez Piotra Palutkiewicza eksperci dyskutowali o tym, jak stworzyć korzystne warunki dla zagranicznych inwestorów w Polsce, jakie są szanse polskich firmy na ekspansję do państw trzecich oraz jakie inicjatywy są podejmowane w celu zwiększenie udziału R&D i wysokich technologii w rodzimym eksporcie. 

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, broda, garnitur i w budynku

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i garnitur

 

Drugi panel dyskusyjny dotyczył współpracy transatlantyckiej w obszarze innowacji i R&D w ochronie zdrowia. Moderatorem panelu był dr n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych. W swoim keynotcie, Sierpiński podkreślił wagę dyplomacji naukowej, która może przekładać się nie tylko na realne postępy akademickie, ale także (a może przede wszystkim) rozwój technologiczny. 

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, garnitur

 

Maciej Miłkowski z Ministerstwa Zdrowia opowiedział o obiecujących początkach współpracy Ministerstwa z Agencją Badań Medycznych oraz firmami badawczymi. Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zasugerował, że ogromną rolę w tej współpracy odgrywają kryteria refundacji tych terapii, które są skuteczne klinicznie. Uczestnicy panelu wspólnie zastanawiali się nad tym, jak – w obliczu zwiększających się nakładów na ochronę zdrowia – obiektywnie i roztropnie dysponować środkami publicznymi. Wśród wyzwań stojących przed polskim sektorem healthcare eksperci wymienili m.in. potrzebę nowelizacji ustaw o świadczeniach, opracowanie konkretnych wytycznych do metody oceny technologii, stworzenie jednostki rządowej odpowiedzialnej za budowę sektora life-science, wzmocnienie pozycji AOMiT jako ciała rekomendawczego oraz konieczność wykorzystania polskiego potencjału naukowego. 

 

Obraz może zawierać: 4 osoby

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i garnitur

Obraz może zawierać: 2 osoby, garnitur

 

Trzeci panel dyskusyjny skupiał się na zagadnieniach z obszaru medycyny pola walki. Kapitan Anita Podlasin z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi przedstawiła innowacyjne rozwiązania stosowane w polskiej medycynie taktycznej. Kpt Podlasin podkreśliła także znaczenie aktywnej współpracy wojskowo-cywilna oraz konieczność planowania działań obrony cywilnej na wypadek konfliktu zbrojnego w przyszłości. 

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku

Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi

 

Osią czwartego panelu dyskusyjnego była debata nad rolą USA w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie i na Bliskim Wschodzie. Moderatorem panelu poświęconego obronności był Bogusław Winid, doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy panelu w trakcie dyskusji podkreślali, że polityka obronna Polski nie może opierać się tylko na zaufaniu w NATO czy traktowaniu Stanów Zjednoczonych jako absolutnego gwaranta bezpieczeństwa Polski.  

 

Obraz może zawierać: 8 osób

Obraz może zawierać: 1 osoba, garnitur

Współorganizatorem konferencji było Warsaw Enterprise Institute oraz American Chamber of Commerce. 

Partnerem organizacyjnym konferencji było Vision Group. 

Konferencja otrzymała oficjalny patronat następujących instytucji:

  • Ministerstwo Zdrowia,
  • Ministerstwo Rozwoju,
  • Ministerstwo Obrony Narodowej.

Partnerzy instytucjonalni konferencji:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu,
  • Agencja Badań Medycznych,
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu,
  • Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON.

Strategiczni partnerzy konferencji:

  • Abbvie,
  • Abbot 
  • Astrazeneca

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Agencji Rozwoju Przemysłu.