Aktualności

bg
bg
21.01.2020

Druga edycja konferencji „The best way to predict the future is to create it” za nami!

Korzyści i wyzwania płynące z geograficznego położenia Polski oraz dynamika relacji z partnerami zagranicznymi w 2020 roku stanowiły myśl przewodnią drugiej edycji konferencji „The best way to predict the future is to create it. Challenges & opportunities: 2020.

Wydarzenie miało miejsce 21 stycznia 2020 roku w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Podczas czterech paneli dyskusyjnych uczestnicy konferencji omówili priorytety dla polskiej polityki zagranicznej w obszarach takich jak: obronność, handel międzynarodowy, współpraca transatlantycka w obszarze healthcare oraz w obszarze medycyny pola walki. 

Materiały powstały dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Lotto.

Uczestników styczniowego wydarzenia powitała Małgorzata Bogusz, Prezes Fundacji Kulskich. W swoim przemówieniu podsumowała rezultaty pierwszej edycji konferencji. która odbyła się w dniach 26-27 Września 2019 r. w Waszyngtonie. 

„Z radością i całkowitą pewnością można przyznać, że wysoka dynamika współpracy handlowej i kulturalnej łączącej USA i Polska przynosi realne efekty. Za przykład niech posłuży chociażby zniesienie programu wizowego, na który Polacy czekali tyle lat’ – wspomniała podczas swojego wystąpienia Małgorzata Bogusz. 

Prezes Fundacji Kulskich podkreśliła również znaczenie aktywnej współpracy transatlantyckiej w umacnianiu stabilności naszego regionu. :USA pozostają naturalnym partnerem gospodarczym, zarówno dla Unii, jak i państw Trójmorza. Bez dobrych relacji gospodarczo-politycznych z USA, dynamiczny rozwój naszego regionu na osi północ-południe nie będzie możliwy.”

Współorganizatorem styczniowego wydarzenia była Fundacja Warsaw Enterprise Institute, której prezes Tomasz Wróblewski, w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie dialogu międzysektorowego. „Idea, która przyświecała nam w Waszyngtonie, była taka, żeby ze sobą rozmawiać. To, co udało nam się osiągnąć w Waszyngtonie i co mamy nadzieję będziemy kontynuować na kolejnych konferencjach, to spotkanie przedstawicieli zarówno z lewej, jak i z prawej strony polskiej sceny politycznej; demokratów i republikanów ze strony amerykańskiej; wojskowych, lekarzy, NGOs i think-tanków”.

Przemówienie otwierające wygłosił Paweł Woźny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Minister woźny podczas swojego przemówienia wyraził nadzieję, że konferencja będzie szansą na przeanalizowanie wielorakich aspektów stosunków polsko-amerykańskich. Zaznaczył też, że „współpraca między oba krajami rozwija się w sposób dobry, ciągły i skuteczny”. 

Po części inauguracyjnej, Piotr Palutkiewicz z ramienia WEI zaprezentował raport „Biała księga najlepszych praktyk inwestycyjnych” w którym zawarte zostały kluczowe czynniki warunkujące aktywną współpracę między Polską a USA. Palutkiewicz zwracał uwagę na zmiany w strukturze polskiej gospodarki m. in. na rosnącą rolę sektora usługowego czy coraz większą otwartość polskiego rynku na zagraniczne produkty i usługi. Ekspert WEI przypomniał też o jednym z celów strategicznych rządu, którym jest ekspansja zagraniczna w kierunku rynków spoza UE – na przykład do USA. Palutkiewicz podkreślił potencjał i dynamizm współpracy Polsko-Amerykańskiej. W swoim wystąpieniu wspomniał, iż w latach 2008 – 2019 Stany Zjednoczone stały się 8. odbiorcą eksportu z Polski, przesuwając się z 19. pozycji. Na koniec przedstawiciel WEI zwrócił uwagę na gospodarcze efekty dobrej współpracy sojuszniczej Polski i USA.

Podsumował, iż istnieje jasna korelacja pomiędzy aktywną współpracą polityczną i zwiększającym się napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych z USA. 

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył efektywnej współpracy gospodarczej między USA i państwami Trójmorza. Tony Housh, Przewodniczący American Chamber of Commerce, wygłosił keynote speech, w którym podkreślił wagę partnerstwa publiczno-prywatnego w wykorzystaniu potencjału krajów Trójmorza. Housh wyraził też potrzebę budowania bezpiecznej infrastruktury, która w połączeniu ze współpracą militarną przybliży nas do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest stabilna i nowoczesna Europa Środkowa. W trakcie panelu moderowanego przez Piotra Palutkiewicza eksperci dyskutowali o tym, jak stworzyć korzystne warunki dla zagranicznych inwestorów w Polsce, jakie są szanse polskich firmy na ekspansję do państw trzecich oraz jakie inicjatywy są podejmowane w celu zwiększenie udziału R&D i wysokich technologii w rodzimym eksporcie. 

Drugi panel dyskusyjny dotyczył współpracy transatlantyckiej w obszarze innowacji i R&D w ochronie zdrowia. Moderatorem panelu był dr n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych. W swoim keynotcie, Sierpiński podkreślił wagę dyplomacji naukowej, która może przekładać się nie tylko na realne postępy akademickie, ale także (a może przede wszystkim) rozwój technologiczny. 

Maciej Miłkowski z Ministerstwa Zdrowia opowiedział o obiecujących początkach współpracy Ministerstwa z Agencją Badań Medycznych oraz firmami badawczymi. Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zasugerował natomiast, że ogromną rolę w tej współpracy odgrywają kryteria refundacji tych terapii, które są skuteczne klinicznie. Uczestnicy panelu wspólnie zastanawiali się nad tym jak, w obliczu zwiększających się nakładów na ochronę zdrowia, obiektywnie i roztropnie dysponować środkami publicznymi. Wśród wyzwań stojących przed polskim sektorem healthcare eksperci wymienili m.in. potrzebę nowelizacji ustaw o świadczeniach, opracowanie konkretnych wytycznych do metody oceny technologii, stworzenie jednostki rządowej odpowiedzialnej za budowę sektora life-science, wzmocnienie pozycji AOMiT jako ciała doradczego oraz konieczność wykorzystania polskiego potencjału naukowego. 

Trzeci panel dyskusyjny skupiał się na zagadnieniach z obszaru medycyny pola walki. Kapitan Anita Podlasin z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi przedstawiła innowacyjne rozwiązania stosowane w polskiej medycynie taktycznej. Kpt Podlasin podkreśliła także znaczenie aktywnej współpracy wojskowo-cywilna oraz konieczność planowania działań obrony cywilnej na wypadek konfliktu zbrojnego w przyszłości. 

Osią czwartego panelu dyskusyjnego była debata nad rolą USA w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie i na Bliskim Wschodzie. Moderatorem panelu poświęconego obronności był Bogusław Winid, doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy panelu w trakcie dyskusji podkreślali, że polityka obronna Polski nie może opierać się tylko na zaufaniu w NATO czy traktowaniu Stanów Zjednoczonych jako absolutnego gwaranta bezpieczeństwa Polski.  

Współorganizatorem konferencji było Warsaw Enterprise Institute oraz American Chamber of Commerce. 

Partnerem organizacyjnym konferencji było Vision Group. 

Konferencja otrzymała oficjalny patronat następujących instytucji:

Partnerzy instytucjonalni konferencji:

Strategiczni partnerzy konferencji:

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Agencji Rozwoju Przemysłu. 

Materiały pokonferencyjne powstały przy wsparciu finansowym Fundacji Lotto.